Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

0.-4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Holstebro’ Børne- og Ungepolitik består af 6 temaer, som på hver sin måde er en del af SFO-livet.

Læs Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Tryghed er et vigtigt nøgleord, når vi snakker om børns udvikling og læring. Som Landsbyordning har vi nogle fantastiske muligheder for at børnene i trygge og kendte rammer kan udvikle sig og danne relationer på tværs af alder.

Desuden arbejdes der, som et lokalt mål på at arrangere aktiviteter på tværs af børnehave, SFO og skole. Det kan både være aktiviteter, hvor børnene samarbejder på tværs, eller aktiviteter der har som formål at underholde en anden børnegruppe.

Noget af SFO personalet har ligeledes timer i skolen, og de har derfor mulighed for at skabe en tæt kontakt til hver enkelt barn. 

De 6 temaer i Børne- og Ungepolitikken indgår alle i det pædagogiske arbejde i SFO’en, hvilket vi også kommer mere ind på senere.

Vemb skole er en Pals skole, hvilket betyder at vi også i SFO’en bruger Pals.  

I SFO’en lægger vi stor vægt på den daglige kontakt med forældrene, når de afleverer og henter deres børn.

Forældrene holdes orienteret om hvad der sker i SFO’en på Aula via forældrebreve, aktivitets kalender mm. Desuden lægges der løbende billeder fra børnenes hverdag ind på vores facebook side.

Vi samarbejder med forældrene i forbindelse med BMGP,
halloweenfest for børnene, overnatning i SFO’en. Derudover inddrager vi gerne forældrene i aktiviteter i SFO’en i det omfang det er muligt. Hver december inviterer vi ligeledes alle bedsteforældre til juleklip.

I dagligdagen forsøger vi at tage hensyn til forældrenes ressourcer, og giver ekstra hjælp og omsorg til de børn, som har brug for det.

Forældrene er bekendt med at der er et tværfagligt samarbejde mellem SFO og skole samt børnehave og SFO.

Vi sender dagligt børn hjem, med bussen og til div. sport efter aftale med forældrene. Dette klares ved hjælp af Aula’ komme/gå system. 

Før forældresamtaler holder pædagogisk personale møde, hvor vi gennemgår børnene, så vi kan skabe et helhedsbillede ad barnet for både skole og SFO. Det pædagogiske personale deltager desuden til forældremøder

Vi har som udgangspunkt ikke lektiehjælp i SFO’en.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og tilpasser vores pædagogik til barnets behov - ligesom vi hjælper med praktiske ting og ekstra omsorg, hvis der er behov for det.
Vi hjælper børnene med at få legekontakter og venskaber på tværs af alder og køn. 
Vi lærer børnene regler og struktur i forbindelse med leg og spil.

Der er et tæt samarbejde med skolen omkring børn med særlige behov, så vi arbejder samme vej. 

Vi øger i perioder opmærksomheden i forhold til det enkelte barn, hvor vi har fokus på den positive kontakt.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene omkring de tiltag, der sættes i gang omkring barnet. Vi samarbejder desuden med eksterne samarbejdspartnere som f.eks ressourcepædagog, psykolog, inklusionsvejleder samt skole- og dagtilbuds socialrådgiver.

SFO’en er indrettet så der er gode muligheder for fysisk aktivitet. Vi har bl.a. puderum, multibane, fællesrum, hallen samt gode udearealer. Derudover har vi anlægget lige i baghaven med uanede muligheder.

Udendørs er der gode muligheder for at spille div. boldspil, køre på cykler, mooncar, banan cykler osv., lege fælleslege, lege i vores store sandkasse, lege på legepladsen og meget mere

I dagligdagen har børnene frit valg mellem en bred vifte af tilbud og muligheder. Vi forsøger at planlægge aktiviteter, der fanger børnene i forhold til det der interesserer eller ”hitter”.

I samtale med børnene evalueres og inviteres de til at komme med ideer og forslag til aktiviteter. Vi giver desuden børnene medindflydelse på deres hverdag i SFO’en i det omfang det er muligt - ligesom de er medbestemmende, når vi køber nyt legetøj. Dette understøtter vi bl.a. ved at afholde månedlige børnemøder.

Vi er igang med at videreudvikle vores årshjul, så det også indeholder et idékatalog, hvor, hvor børnene også har medindflydelse på de temaer, der er på programmet som fx BMGP

Der arbejdes på at lave faste aftaler i forhold til at lave aktiviteter på tværs af børnehave og SFO

Vores kommende førskolebørn besøger SFO’en flere gange inden de starter

Vi afholder forældremøde inden de kommende skolebørn starter i førskole og SFO, så vi har mulighed for at vise SFO’en frem og afstemme forventninger med forældrene.

Inden start er der desuden overleveringssamtaler på de børn med særlige udfordringer, hvor både børnehave, SFO og forældre deltager

SFO personalet er løbende med i børnehaven i løbet af året, så de allerede har skabt relationer til de kommende førskolebørn, når de starter til maj. Det er et godt samarbejde mellem SFO- og børnehave personale ift at varetage førskolegruppen, så det gode arbejde og den vigtige viden fra børnehaven ikke går tabt.

Der er øget fokus på en god start på dagen samt at der etableres et tæt forældresamarbejde.

Vi er desuden ekstra opmærksomme på om de yngste børn får spist deres eftermiddagsmad, når SFO’en starter

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.

 

Revideret februar 2024