Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

0.-4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Holstebro’ Børne- og Ungepolitik består af 6 temaer, som på hver sin måde er en del af SFO-livet.

Læs Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Tryghed er et vigtigt nøgleord, når vi snakker om børns udvikling og læring. Som Landsbyordning har vi nogle fantastiske muligheder for at børnene i trygge og kendte rammer kan udvikle sig og danne relationer på tværs af alder. Desuden arbejdes der, som et lokalt mål på at arrangere aktiviteter på tværs af børnehave, SFO og skole. Det kan både være aktiviteter, hvor børnene samarbejder på tværs, eller aktiviteter der har som formål at underholde en anden børnegruppe. Hele SFO-personalet har ligeledes timer i skolen, og de har derfor mulighed for at skabe en tæt kontakt til hvert enkelt barn. 

De 6 temaer i Børne- og Ungepolitikken indgår alle i det pædagogiske arbejde i SFO’en, hvilket vi også kommer mere ind på senere.

Vemb Skole er en Pals skole, hvilket betyder at vi også i SFO’en bruger meget Pals.
SFO-personalet har alle timer i skolen.  

I SFO’en lægger vi stor vægt på den daglige kontakt med forældrene, når de afleverer og henter deres børn.

Forældrene holdes orienteret om hvad der sker i SFO’en på Aula via forældrebreve, aktivitets kalender, ”Nyt fra SFO” mm. Desuden lægges der løbende billeder fra børnenes hverdag ind på vores Facebook side.

Vi samarbejder med forældrene i forbindelse med BMGP, diskofest for børnene, overnatning i SFO’en. Derudover inddrager vi gerne forældrene i aktiviteter i SFO’en i det omfang det er muligt. Hver december inviterer vi ligeledes alle bedsteforældre til juleklip.

I dagligdagen forsøger vi at tage hensyn til forældrenes ressourcer, og giver ekstra hjælp og omsorg til de børn, som har brug for det.

Forældrene er bekendt med at der er et tværfagligt samarbejde mellem SFO og skole.

Vi sender dagligt børn hjem, med bussen og til div. sport efter aftale med forældrene. Dette klares ved hjælp af Aula’ komme/gå system.

Før forældresamtaler holder lærer og pædagogisk personale møde, hvor vi gennemgår børnene, så vi kan skabe et helhedsbillede ad barnet for både skole og SFO. Det pædagogiske personale deltager desuden til forældremøder.

Vi har som udgangspunkt ikke lektiehjælp i SFO’en.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og tilpasser vores pædagogik til barnets behov - ligesom vi hjælper med praktiske ting og ekstra omsorg, hvis der er behov for det.
Vi hjælper børnene med at få legekontakter og venskaber på tværs af alder og køn. 
Vi lærer børnene regler og struktur i forbindelse med leg og spil.

Der er et tæt samarbejde med skolen omkring børn med særlige behov, så vi arbejder samme vej. 

Vi øger i perioder opmærksomheden i forhold til det enkelte barn, hvor vi har fokus på den positive kontakt.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene omkring de tiltag, der sættes i gang omkring barnet. Vi samarbejder desuden med eksterne samarbejdspartnere som fx ressourcepædagog, psykolog, inklusionsvejleder samt skole- og dagtilbuds socialrådgiver.

SFO’en er indrettet så der er gode muligheder for fysisk aktivitet. Vi har bl.a. puderum, multibane, fællesrum, kælder med bordtennis, hallen samt gode udearealer. Derudover har vi anlægget lige i baghaven med uanede muligheder.

Udendørs er der gode muligheder for at spille div. boldspil, køre på cykler, mooncar, banan cykler osv., lege fælleslege, lege i vores store sandkasse, lege på legepladsen og meget mere.

Vi voksne deltager gerne i fysiske aktiviteter med børnene.

I dagligdagen har børnene frit valg mellem en bred vifte af tilbud og muligheder. Vi forsøger at planlægge aktiviteter, der fanger børnene i forhold til det der interesserer eller ”hitter”.

I samtale med børnene evalueres og inviteres de til at komme med ideer og forslag til aktiviteter. Vi giver desuden gerne børnene medindflydelse på deres hverdag i SFO’en i det omfang det er muligt - ligesom de er medbestemmende, når vi køber nyt legetøj.

Vi har desuden et årshjul, hvor børnene har medindflydelse på de temaer der er på programmet som fx BMGP.

Der arbejdes på at lave faste aftaler i forhold til at lave aktiviteter på tværs af børnehave og SFO.
Vores kommende førskolebørn besøger SFO’en flere gange inden de starter.

Vi afholder forældremøde inden de kommende skolebørn starter i førskole og SFO, så vi har mulighed for at vise SFO’en frem og afstemme forventninger med forældrene.

Inden start er der desuden overleveringssamtaler på alle børn, hvor både børnehave, SFO og forældre deltager.

Det er SFO personalet der varetager førskolegruppen, hvilket gør at vi allerede fra start arbejder meget på de gode relationer til hvert enkelt barn. 
Der er øget fokus på en god start på dagen samt at der etableres et tæt forældresamarbejde.
Vi er desuden ekstra opmærksomme på om de yngste børn får spist deres eftermiddagsmad, når SFO’en starter.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.