Principper

Principper udarbejdet af bestyrelsen.

Alkoholpolitik i forbindelse med arrangementer på Vemb Skole.

”Ved alle arrangementer på skolens område, hvor elever og forældre deltager, drikkes der ikke alkohol”.
”Ved skolearrangementer uden for skolens område, kan personale ikke deltage, hvis der indtages alkohol.”

Med hensyn til alkohol politik for de ansatte på Vemb Skole henholder vi os til Holstebro Kommunes personalepolitik.

Godkendt den 13. marts 2013.

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. Desuden er det vigtigt at eleverne understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, samt udvikler en erkendelse af at vi som mennesker ser vidt forskellige ud. 

Formål

 • At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget
 • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder 
 • At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i idrætsfaget 
 • At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes idrætsdeltagelse
 • At forældre og elever kender til retningslinjerne for idrætsundervisningen og det efterfølgende bad

Det er skolens ansvar, at

 • At sikre badefaciliteter for eleverne 
 • Sørge for tilsyn under badningen 
 • Snakke med eleverne om, personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur

Det er forældrenes ansvar, at

 • Støtte op om princippet for badning i forbindelse med idræt
 • Sikre at jeres barn møder forberedt til undervisningen, dvs. at der medbringes idrætstøj og håndklæde

Fritagelse for idræt

Der kan være den ene eller anden grund til, at jeres barn skal fritages fra idræt/bad en enkelt gang eller i en længere periode. 

 • Der medbringes en seddel, eller skrives en besked på aula inden kl. 8

Fritagelse fra idræt betyder at eleven, i den udstrækning sygdommen/skaden tillader det, naturligvis skal være til stede i undervisningen og deltage i det omfang der er muligt. 

Menstruation

Nogle piger kan i menstruationsperioden have mere brug for tid og være mere private i forbindelse med badesituationen. Her vil vi lave aftaler med pigerne, om hvordan badet klares, så det ikke hæmmer pigernes generelle deltagelse i idræt.

På Vemb Skole forventes det, at alle elever læser min. 15 minutter hjemme hver dag. Som udgangspunkt vil alle øvrige lektier blive lavet i lektiecafe på skolen, men er eleven kommet bagud eller ikke har brugt sin tid i lektiecafe effektivt nok, vil der kunne forekomme individuelle lektier hjemme. Yderligere individuelle lektier tilrettelægges i et samarbejde mellem eleven, forældrene og lærerne.

Skolebestyrelsen anbefaler, at det sortiment som udbydes i skolens bod, tager udgangspunkt i følgende punkter fra de 8 kostråd:

 • Spis frugt hver dag
 • Spis fuldkornsbrød hver dag
 • Spar på sukker
 • Spar på fedt
 • Spis varieret
 • Sluk tørsten i vand

Ligeledes opfordrer vi til, at 6. klasserne, deres lærere og forældre tænker kreativt og alternativt, for at få skolens øvrige elever motiveret til at købe sundt og varieret, og på samme tid har mulighed for at have en økonomisk fortjeneste på skoleboden.

Skolebestyrelsen april 2013.

Vision

Vores ønske for skole-hjemsamarbejdet er at skabe de bedst mulige vilkår for børnenes trivsel og udvikling.

Vi ønsker at alle børn, forældre og medarbejder åbent, positivt og med respekt for hinanden påtager sig sin del af ansvaret. 

Vi ønsker at synliggøre skolens liv for forældrene, således de fastholdes i deres ansvar og interesse i deres barns skolegang.

Målet for skole-hjemsamarbejdet

Barnets faglige udvikling

Vores mål er, at forældrene skal have mulighed for at understøtte barnets faglige udvikling.

Derfor skal barn, forældre og personale have kendskab til barnets udbytte af skolegangen. Forældrene skal have indblik i skolens faglige arbejde og faglige metoder, så man som forældre er tryg ved undervisningen og har mulighed for at vise interesse, opmuntre og understøtte barnets faglige skolearbejde.

Barnets sociale og almendannende udvikling

Vores mål er at forældre og skolen i et tillidsfuldt samarbejde skal understøtte børnenes sociale og almene udvikling.

Derfor må skolen have indblik i forældrenes forventninger til skolen og forældrene må have kendskab til og acceptere skolens værdigrundlag og normer. Den adfærd vi ønsker at fremme skal bygge på skolens værdigrundlag.

FORÆLDREMØDER

Der afholdes mindst 1 forældremøde i hver klasse om året. Skolebestyrelsen skal have et fast punkt på dagsordenen. Der tages referat af møderne og referatet lægges ud på intra.

KLASSEFORÆLDRERÅD

I alle klasser skal der etableres klasseforældreråd. Dette er med til at fastsætte dagsorden for forældremøder samt arrangere klasseaktiviteter. Klasseforældrerådet har ansvaret for at arrangere det 2. forældremøde. De 4 medlemmer sidder for 2 år ad gangen – halvdelen udskiftes ved det årlige forældremøde.

SKOLEBESTYRELSEN I SKOLEHJEMSAMARBEJDET

Skolebestyrelsen vælger en kontaktperson til hver klasse. Denne deltager i forældremøder efter invitation fra klasselæreren.
Skolebestyrelsen afholder årsmøde hvert år i 2. kvartal.
Skolebestyrelsen arrangerer mindst 1 årligt møde for alle klasseforældreråd, hvor aktuelle emner drøftes og rådets rolle beskrives.

ÅBENT HUS

5 dage årligt er der åbent hus i skoletiden, hvor forældre er velkomne til at deltage i undervisningen. Dagene placeres på rullende ugedage.
I øvrigt kan der laves aftaler med den enkelte lærer om deltagelse i undervisningen på andre dage i løbet af året.

FORÆLDRESAMTALER - SAMTALEN SKAL FRA SKOLENS SIDE OMHANDLE

 • elevens standpunkt
 • arbejdsindsats og engagement
 • elevens trivsel på skolen

Inden samtalerne finder sted har klasselæreren haft klassens lærergruppe samlet samt evt. kontaktperson for SFH til en forberedelse af samtalerne.

Eleverne bør så tidligt som muligt i skoleforløbet inddrages i samtalerne.

Møder forældre ikke op til de indkaldte forældremøder, sendes der skriftlig orientering til hjemmet.

SKOLEINTRA

Skoleintra er et vigtigt redskab til kommunikation mellem skole og hjem. Datoer for forældremøder, samtaler, Åbent hus og andre skolearrangementer lægges på skolens kalender i Skoleintra ved skoleårets start.

Revideret december 2010.

PRINCIP FOR DIGITALDANNELSE OG SKÆRMBRUG

FORMÅL:

Skolebestyrelsen ønsker med dette princip i samarbejde med ledelse og personale at sikre:

 • En skole- og SFO-kultur med nærvær, dyrkelse af legefællesskabet og tryghed.
 • Digital dannelse rækker ud over skoletiden, og skal medvirke til at gøre børnene i stand til at færdes trygt i sociale sammenhænge.
 • Et miljø, hvor brugen af de digitale medier understøtter et pædagogisk eller læringsmæssigt formål og hvor skærmundervisning kun inddrages, når det har et pædagogisk, didaktisk eller læringsmæssigt formål.
 • Vi er pædagogisk og dannelses tilbud, som tilbyder brede fællesskabende aktiviteter, som både indeholder skærm, analoge og fysiske aktiviteter.

HANDLING:

I skolen og SFO´en prioriterer vi fællesskabet – både det faglige og det sociale fællesskab – og på denne baggrund undervises eleverne i digital dannelse på lige fod med de tre ministerielle timeløse fag: Færdselslære og Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Undervisningen understøttes af AKT-læreren og klasselæreren, der desuden forestår arrangementer for at oplyse forældregruppen om, hvad forældrerollen er i forbindelse med børnenes digitale dannelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i følgende temaer:

 • Netetik
 • Kommunikation
 • Gamings indflydelse på adfærd, sprog og skolegang/SFO
 • Sikker chat
 • Deling af billeder
 • Sociale medier
 • Grænser, alder og påvirkninger
 • Lovgivning

Vi ønsker, at børnene er nærværende over for hinanden og er tilstede i nuet. Derfor er det grundtanken i vores princip, at alle digitale medier – mobiltelefon, tablet og PC – er slukkede i løbet af skole- og SFO-dagen, når disse ikke anvendes i undervisningen eller har et pædagogisk formål.

Skolen stiller de nødvendige digitale medier til rådighed i undervisningen for alle klassetrin.

Vemb Skole håndterer elevernes telefoner/ smartwatches jf. nedenstående:

0.-2.:

 • Hvis børnene i 0.-2. klasse har en mobiltelefon med i skole og SFO, så skal mobiltelefonen være på lydløs eller slukket og forblive i tasken.
 • Børnene må efter aftale med de pædagogiske medarbejdere gerne tjekke deres mobiltelefon for beskeder i SFOen.
 • Alle smartwatches skal have Bluetooth slukket, da denne for forstyrrelse sammenholdes med brugen af mobiltelefoner.

3.-7. kl:

 • Alle elever der har deres mobil med, skal aflevere mobilen fra morgenstunden af, hvorefter de opbevares i et aflåst skab hele skoledagen.
 • Børnenes telefoner kan efter personalets anvisninger indgå som en del af undervisningen – dog altid med et læringsmæssigt eller pædagogisk perspektiv.
 • Alle smartwatches skal have Bluetooth slukket, da denne for sammenholdes med brugen af mobiltelefoner.

SFO:

Vi har fokus på at begrænse computeraktiviteter i SFO-fladen, da vi ønsker at understøtte de sociale relationer og deltagelse i børnefællesskabet.

SKÆRMBRUG:

 • Børnene i børnehaven, SFO´en og skolen må ikke anvende sociale platforme eller spil som: Counterblock, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, snapchat, Fortnite, Counter strike mv., da vi ikke kan forsvare, at disse platforme, har pædagogiske eller undervisningsmæssig relevans for os som dannelsesinstitution.
 • I skolen og SFO´en anvender vi skolerelaterede platform til at arbejde med multimedieundervisning, redigering af film mv så som Skoletube.
 • Skolens ledelse og personale kan til enhver tid lukke ned for platforme, hvis vi finder det ødelæggende for fællesskabet, den individuelle udvikling eller pga. den adfærd som udvises.

Princippet er vedtaget af skolebestyrelsen og elevrådet august 2023