Antimobbestrategi

På Vemb Skole arbejder vi på at forebygge og stoppe mobning gennem skolens arbejde med PALS ud fra kerneværdierne: V.E.M.B. - Venlighed - Empati - Medansvar - Brotherhood.

Mobningen handler om kulturen i de fællesskaber, børnene er en del af. Mobning er systematisk forfølgelse eller systematiske mønstre/handlinger, der enten udelukker et menneske eller giver angst for udelukkelse fra fællesskabet. Fænomenet opstår typisk i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har lav tolerance. Mobning er et resultat af en uhensigtsmæssig gruppedynamik.   
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
Mobning handler således ikke om problembørn men om problemer i børnefællesskaber. Det vil sige onde mønstre – ikke onde børn. For at forebygge mobning – herunder digital mobning – skal der opbygges trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle, og elevernes digitale dannelse skal styrkes, så de kan færdes fornuftigt og sikkert i det digitale rum.

Gennem vores arbejde med PALS og de planlagte aktiviteter forankres værdierne i vores Antimobbestrategi.
Der er fokus på Antimobbestrategien på teammøder.
Klasseteams arbejder både forebyggende og indgribende for at opretholde gode fællesskaber i klassen.
Bestyrelsen og trivselsråd har fokus på Antimobbestrategien.
Ledelsen understøtter personalets opgaveløsning i forhold til udviklingen af skolens fællesskaber.

Sådan forebygger vi mobning

Gennem tydelige forventninger til, hvad vi anser for at være god adfærd.
Gennem systematisk fokus på den gode adfærd, hvor vi øver, taler om og positivt anerkender forventet adfærd. Der øves 30 minutter hver uge.
Klasserne følger PALS - årsplanen og arbejder løbende med aktuelle fokusområder.
Ved at øve eleverne i social omgang, bevidstgørelse omkring mobning, herunder tilskuernes betydning.
Med udgangspunkt i PALS udarbejder klasselæreren sammen med eleverne fælles klasseregler.
Klasseteamet laver klasselog 2 gange om året med henblik på at planlægge særlige indsatser.

Deltagere : Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlige : Personale, Ledelse, Pals–Team
Tidsplan : Hele året

At elever bruger ”Stop- Gå væk- Fortæl” 
Alle voksne involverer sig i de børn, de møder i frikvarteret.
Alle voksne reagerer på elever, der giver udtryk for eller udtrykker, at de har brug for hjælp.

Deltagere : Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlige : Personale, Ledelse, Pals–Team
Tidsplan : Hele året

SFO og skolen følger samme forventninger til, hvad vi anser for at være god adfærd.
SFO og skole samarbejder om alle børn og laver klasselog i fællesskab.

Deltagere : Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlige : Personale, Ledelse, Pals–Team
Tidsplan : Hele året

Skolen skal i samarbejde med forældrene løbende gennem skoleåret være opmærksom på udviklingen af digitale medier og på elevernes brug af disse.
Skolen skal i samarbejde med forældrene hjælpe eleverne til at blive bevidste brugere:

 • Positivt sprogbrug.
 • Hvad må man, og hvad må man ikke.
 • Vigtigt at tale med en voksen, hvis man er kommet til at gøre noget forkert.

Skolen følger kommunens SSP-plan.
Eleverne oplyses om forventninger og skolens principper for brug af mobiludstyr.

Deltagere : Forældre, Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlige : Personale, Ledelse, Forældre
Tidsplan : Hele året

Det forventes, at forældrene tager medansvar for klassens trivsel.
Klassens trivselsgrupper arrangerer i løbet af året aktiviteter, der styrker sammenholdet mellem alle elever og alle forældre.

Deltagere : Forældre, Personale
Ansvarlige : Bestyrelse, Trivselsgrupper
Tidsplan : Hele året, På forældremøder

Der er venskabsgrupper.
Hvert år afholder skolen en fælles trivselsdag, hvor alle Pals-skoler i kommunen deltager.
Der afholdes forskellige aktiviteter i løbet af året, så som motionsdag, juleafslutning, fælles Pals belønninger, elevrådsfest osv.

Deltagere : Elevråd, Personale, Ledelse
Ansvarlige : Personale, Ledelse, Pals-Team
Tidsplan : Hele året

Sådan håndterer vi mobning 

Uanset hvem, der hører/ser mobning, sørger denne for at fortælle dette til en lærer, pædagog, forælder eller leder.
Den person, der har viden om, at der foregår mobning, er forpligtiget på at orientere elevens klasselærer.

Deltagere : Forældre, Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlig : Forældre, Personale, Ledelse
Opfølgning : Løbende evaluering

AKT inddrages i udviklingen af klassens trivsel.
Inklusionsvejleder inddrages i udvikling af klassens trivsel.
Videnscentermedarbejdere inddrages.
Der laves handleplan for klassen.

Deltagere : Forældre, Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlig : Forældre, Personale, Ledelse
Opfølgning : Løbende evaluering

Klasselæreren afholder samtale med elevgruppen om de mønstre, der er i klassen og inddrager resten af personalet og forældrene.

Deltagere : Forældre, Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlig : Klasselærer
Opfølgning : Løbende evaluering

Når uheldige mønstre konstateres, er klasselæreren omdrejningspunktet i den videre indsats. Klasselæreren sørger for, at der bliver udarbejdet en handleplan med inddragelse af relevante aktører.
Klasselæreren sørger for at inddrage AKT, personaleteam og forældrene.

Deltagere : Forældre, Elever, Personale, Ledelse
Ansvarlig : Forældre, Personale, Ledelse
Opfølgning : Løbende evaluering

Forælder – Hvad kan du gøre?

 • Støt op om skolens kultur.
 • Vær et godt eksempel for dit barn.
 • Benyt et pænt sprogbrug derhjemme – også når du taler om skolen.
 • Forvent at dit barn behandler og omtaler de andre børn pænt.
 • Hav respekt for andre børn og deres grænser.
 • Styrk dit barns relationer f.eks. gennem legeaftaler.
 • Vær opmærksom på dit barns brug af sociale medier, herunder aldersgrænser.(Aldersgrænsen for de fleste sociale medier er 13 år.)
 • For mere information: https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/digital-mobning/
 • Vær lydhør overfor dit barn og reager konstruktivt.
 • Vurder situationen og tag kontakt, enten til det andets barns forældre eller klasselæreren.
 • Tag ansvar, hvis dit eget barn er involveret i mobning.
 • Vurder situationen og tag kontakt, enten til det andet barns forældre eller til klasselæreren.
 • Udstrål at mobning er uacceptabelt.

Godkendt af bestyrelsen
Vemb d. 20/1 2020.