Bestyrelsesmøde august 2020

Dato: 19. august 2020. Tidspunkt: kl.19.00 til 21.00.
Beværtning: Skole. Fraværende: Jesper.
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

Udpegelse af referent: Pia

Der er intet nyt.

Princip for badning i idræt

Ovennævnte tages med til forældremødet i næste uge rundt i klasserne. 

Økonomi

 • Der er kommet mange nye børn i børnehaven, som gør at økonomien går bedre end forventet. Vi har fortsat en gæld, vi arbejder af på. 
 • Skolen forventes at gå i plus.
 • SFO’en er i minus her efter Corona, samt at vi har en del små årgange.
 • Alt i alt går hele landsbyordningen ca. i 0. 

Nye medarbejdere

 • Tina Møller Kaspersen er på barsel indtil 01.12.20. Rasmus Dyrmose Hebsgaard er ansat i vikariat. 
 • Liv Victoria Frandsen Mathiesen er ansat i både SFO og børnehaven. 
 • Annette Noesgaard har fået plejeorlov 5 timer i ugen.
 • Kåre er ansat ca. en uge om måneden, da vi på skoledelen har fået penge til at ansætte en lærer i en 0,2 stilling. Vi er gået sammen med tre andre landsordninger.
 • Der skal påvises et fagligt løs ift. denne stilling. Det arbejder vi med.  

Indsatser i år

 • FrontRead, et digital program, hvor man øver i at læse på forskellige måder.
 • Der er en gruppe, der kigger på de faglige dater vi laver. Bl.a. prøver. 
 • Søde ord er for de børn, der har svært ved at knække læsekoden. Kaare bliver også uddannet i dette.  

Budget høring

Om 14 dage er der høring om budget.

Lidt blandet

 • Christian er i gang med at afslutte sin diplom uddannelse og er derfor fraværende nogle dage.
 • Vi er kommet godt i gang efter sommerferien
 • Vi er fortsat meget opmærksom på Corona ift. hvad vi må og hvad vi ikke må  
 • Vi er lidt udfordret omkring garderoben ved A og B. Flere ideer er oppe at vende.
 • Christian og Pia arbejder videre med en løsning. 
 • Vi er udfordret med trafikken foran skolen. Christian laver et skriv ud til alle forældre. 
 • Ift. el-løbehjul så er lovgivningen, at man skal være 15 år for at køre på dem i trafikken. 
 • Vi har gennemgået forholdsregler, hvis en bliver smittet med Corona i landsbyordningen. Christian lægger det ud til forældre.

Kostpolitik

Efter Corona er der kommet nogle ønsker fra personalet i børnehaven 

 • Morgenmad stopper tidligere - kl. 7.00. Derved er der mere tid til at gå i gang med aktiviteter sammen med børnene. Det er der opbakning til. Forslag om, at der er færre ting at tilbyde. 
 • Børnene fortsætter med selv at have formiddagsfrugt med, så der ikke skal bruges tid på at skære det ud. Det er der opbakning til. 
 • Pia vil få kostpolitikken færdigudarbejdet og sendt ud til Børnehave og Skole

Børnehave

 • Tilsyn og kvalitetssamtale til november
 • Der er kommet normeringspenge. I år er de brugt på timer til Connie og Victoria. Pt. gælder det indtil d. 31.12.20. 
 • Jonna er en del vikar her i efteråret pga. en del fravær pga. barsel, ferie, omsorgsdage og seniordage. 
 • Støtteforeningen arbejder på, om det er muligt at de kan betale til overdækning af noget af sandkassen, så vi har skygge og tørvejr. Samt til hjælp til renovering af monster truck. 
 • Legepladstilsyn: Forskellige småreparationer på legepladsen sørger Jan for.
 • Vi er begyndt at have børnene lidt mere inde ved spisesituationer.  

SFO

Vi er ligeså stille flyttet tilbage til vores gamle lokaler

 • Der er fortsat en del legetøj m.m. som desværre ikke er muligt for børnene at benytte pga. corona. 
 • Vi har fået lidt flere indskrivninger igen her efter corona. 
 • Mobilnummer til Klubben (PN)

LENE

 • Der bliver arbejdet med sprogscreening for 0. klasse..
 • Vi arbejder på, at 0. klasse også får lært de forskellige rutiner på skolen. 
 • 3. klasse bliver tilbudt at være en del af ”blæseholdet”, opstart på tirsdag. 

ESTHER

 • Fællespasning i Ulfborg, kan det meldes ud til de forældre der har børn der skal passes, hvem fra Vemb der er på arbejde i Ulfborg. Det er Pia opmærksom på fremadrettet, dog kan det først meldes ud efter børnene er tilmeldt, da vi sætter personale på alt efter hvor mange børn der kommer. Der vil ikke være personale fra Vemb i hele åbningstiden i Ulfborg. 
 • Fællespasning i Vemb: Det bliver mere tydligt fremover, hvor børnene er hvis de går på tur. Der bliver hængt en seddel op i døren i Børnehaven. 

MORTEN

 • Det går rigtig godt med at børnene er begyndt at komme ind at spise i børnehaven. 
 • Vi arbejder meget på kultur i børnehaven, da vi har fået mange nye børn. 

ANITA

 • Der har været forespørgsel på, om forældre selv skal betale for mundbind i skolebussen?

Vi har som skole ikke noget at gøre med mundbind. Det er oppe fra, at det er bestemt, at vi skal have masker på i offentligt transport. Det er forældrenes eget ansvar at indkøbe mundbind.

 • Onsdag den 26. august 2020 afholder vi forældremøde. Det starter klokken 18.30. Men på grund af Corona bliver formen anderledes i år. Vi ”plejer” at starte fælles op i hallen, og så efterfølgende gå over i klasserne. I år går vi direkte i klasserne og der må kun deltage 1. forældre pr. barn. Som forældre skal man gå ind af den indgang ens barn bruger. Dagsorden til mødet laver klasselærerne til de enkelte klasser. Der vil være afsat 1. time til forældreråd.   
 • Forslag om en video fra Christian og bestyrelsen eller live via teams. Christian arbejder videre med forslagene og hvad der kan lade sig gøre.

Bilag 1: Dagsorden til fælles opstillings- og valgmøde
Bilag 2: Valg til forældrebestyrelsen

 • Det bliver fremlagt til forældremødet på skolen i næste uge.
 • Jeppe laver en videofremlæggelse, vi kan ligge ud i Børnehaven.
 • Valg er d. 10.09.20

Christian og Pia følger op og får den lagt på hjemmesiden.

Målet er at alle er på i løbet af en aften.
Kaffe klokken 20.00.
Næste møde: 10/9 -  2/11 - 2/12 – 21/01 – 1/3- 28/4 – 20/05.
Fremtidige punkter:

Afholdes på Vemb Skole 10.09.20 klokken 19.00.

Dagsorden

 • Velkommen
 • Præmisser for valg og opstillinger godkendes
 • Opstilling og valg til dagtilbuddet
  • Opstillingsrunde og præsentation af kandidater. 
  • Valg
 • Opstilling til skoledelen
  • Opstillingsrunde og præsentation af kandidater. 
  • Beslutning om fredsvalg eller elektronisk valg. 
 • Tak for i aften

Præmisser for dagtilbud

 • Der skal vælges følgende: 2 forældre for 2 år og 2 forældre suppleant for 1 år. 
 • En stemme pr. barn, som er meldt ind i børnehaven pr. 1. maj 2020.
 • Afstemningen er skriftlig.
 • Kandidat opstillinger kan ske skriftligt inden opstillingsmødet, eller på aften.
 • Pladserne fordeles efter antal af stemmer.

Præmisser for skoledelen

 • Der skal vælges følgende: 2 forældre for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.
 • En stemme pr. forældremyndighedsindehaver, som er meldt ind i skolen pr. 1. maj 2020
 • Afstemning på aftenen er skriftlig. Skal der være yderligere afstemning er de elektroniske.  
 • Kandidat opstillinger kan skriftligt inden opstillingsmødet, eller på aften. 
 • Pladserne fordeles efter antal af stemmer.

Der er torsdag den 10. september 2020 valg til forældrebestyrelsen.
Der er 4 medlemmer på valg. 2 fra børnehaven og 2 fra skoledelen. Samt i alt 4 suppleanter. 

Der er nedsat en valgbestyrelse til at forestå valget, bestående af Jesper Knudsen (formand for bestyrelsen) og Christian Salmansen (skoleleder). Valget skulle have været afholdt inden sommerferien, men blev udskudt på grund af Corona. 

Valget vil foregå efter følgende tidsplan:

17.08.20
Fremlæggelse af valglister over valgbare/stemmeberettigede skoleforældre. 

 • Listerne ligger til gennemsyn på kontoret, har man ændringer skal det meldes til kontoret inden 27. august 2020.
 • Der er mulighed for, at kandidater til bestyrelsen melder sig forud for valgmødet til Christian Salmansen og endvidere mulighed for at få rundsendt valgmateriale, hvor den enkelte kandidat kan redegøre for sine synspunkter og begrunde sit kandidatur.

10.09.20
Valgmøde på Vemb Skole kl. 19.00.

 • Her afholdes to separate valg for de to forældregrupper. Forinden valget gennemgås valgregler og præmisser.
 • På valgmødet vælges repræsentanterne fra Vemb Børnehave efter de regler der er beskrevet i Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud. Det betyder at repræsentanterne skal vælges på selve valgmødet, evt. ved skriftlig afstemning.
 • Repræsentanterne for skolen vælges efter de regler, der er gældende i Skolestyrelsesvedtægten.
 • Det betyder, at hvis der er flere opstillede kandidater end de 2 pladser, der skal besættes, så kan de opstillede kandidater enten aftale fredsvalg, eller der skal være efterfølgende elektronisk afstemning.

23.09.20
Eventuel elektronisk afstemning for de skolevalgte forældre afsluttes.

Efterfølgende konstituerer den nye fællesbestyrelse sig og udarbejder sin egen forretningsorden under de regler der er gældende i Skolestyrelsesvedtægten og Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud.

Klager over valg af repræsentanter til bestyrelsen skal afgives skriftligt til valgbestyrelsen inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse.

På vegne af bestyrelsen
Christian Salmansen og Jesper Knudsen.