Bestyrelsesmøde februar 2019

Sted og tid: Vemb skole den 27. februar 2019 kl.19.00 til 21.00.
Beværtning: Esther
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

19.00-19.05 - O og G

Udpegelse af referent:
Signe Ravn

19.05-19.10 - O - Jesper og Jeppe

Intet nyt fra formanden.

Næstformand: det var en succes med spisning og børnepasning til forældremødet i børnehaven. Ca. halvdelen af børnene var repræsenteret.

19.10-19.20 - O - CS

Trivselsdag d. 01.03
Fastelavn d. 04.03. ændret i år, så børnehaven også slår
katten af tønden i hallen.
Allan og CS har været på kursus i AULA, positivt.

19.20-19.30 - O - SR

SFH

Der har været overnatning i SFH og Klub, succes.
Klubben har besøgt Ulfborg klub.
40 børn i SFH og 25 børn i Klub. Der bliver 16 børn i
Førskolen.

Børnehave

46 børn.
Der var rotter i hønsehuset. Så vi har anskaffet et nyt.
Pædagog Morten Friis er ansat pr. 01.03.

19.30-19.40 - O - Alle

Intet.

19.40-20.00 - D - SR

Gennemgået. Generel en positiv tilbagemelding fra forældrene.

20.00-20.55 - CS

  • Budget 2019 – gennemgået og godkendt.
  • Timefordelingen
  • Lektiefri skole? Diskuteret, overvejer at justere princippet for lektier.
  • Indepauser – bestyrelsen er positive over for at 5., 6. og 7. kl. er inde i nogle af frikvarterene - det ønskes evalueret efter en rum tid.
  • Vision status – der arbejdes fortsat med visionen i personale gruppen.
  • Ny fordeling af ledelsestid – drøftet og vedtaget.
  • Antimoppe politik tages på et senere møde.

20.55-21.00 - G 

Målet er at alle er på i løbet af en aften.

Næste møde:
7/1, Jeppe
27/2, Esther
13/3, Mette
2/5, Karina

Fremtidige punkter:
Antimobbestrategi, politik for trivselsråd, forårsfest, valg til bestyrelsen.